Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CS-HOME.PL

TREŚĆ PONIŻSZEGO REGULAMINU JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ: .

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI:

 

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1. SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.CS-HOME.PL PROWADZONY JEST PRZEZ FIRMĘ CS INVEST SP. Z O.O. SP. K., WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PO NUMEREM KRS: 0000614805, NIP585-147-42-32, REGON 364304169. ADRES SIEDZIBY I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: OFFICE@CS-HOME.PL

1.2. POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE MAJĄ NA CELU WYŁĄCZAĆ ANI OGRANICZAĆ JAKICHKOLWIEK PRAW KLIENTA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM PRZYSŁUGUJĄCYCH MU NA MOCY BEZWZGLĘDNIE WIĄŻĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU Z POWYŻSZYMI PRZEPISAMI, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ TE PRZEPISY.

1.3. DEFINICJE:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – JEDEN DZIEŃ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY.

1.3.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – FORMULARZ DOSTĘPNY W SKLEPIE INTERNETOWYM UMOŻLIWIAJĄCY ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA.

1.3.3. KLIENT – USŁUGOBIORCA, KTÓRY ZAMIERZA ZAWRZEĆ LUB ZAWARŁ UMOWĘ SPRZEDAŻY ZE SPRZEDAWCĄ.

1.3.4. KODEKS CYWILNY – USTAWA KODEKS CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ.U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.).

1.3.5. PRODUKT – DOSTĘPNA W SKLEPIE INTERNETOWYM RZECZ RUCHOMA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ.

1.3.6. REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

1.3.7. SKLEP INTERNETOWY - SKLEP INTERNETOWY USŁUGODAWCY DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.CS-HOME.PL PROWADZONY JEST PRZEZ FIRMĘ CS INVEST SP. Z O.O. SP. K., WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PO NUMEREM KRS: 0000614805, NIP585-147-42-32, REGON 364304169. ADRES SIEDZIBY I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: OFFICE@CS-HOME.PL

1.3.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – CS INVEST SP. Z O.O. SP. K., WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PO NUMEREM KRS: 0000614805, NIP585-147-42-32, REGON 364304169. ADRES SIEDZIBY I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: OFFICE@CS-HOME.PL

1.3.9. UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU ZAWARTA MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

1.3.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ USŁUGOBIORCY ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO.

1.3.11. USŁUGOBIORCA – OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, A W WYPADKACH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE TAKŻE OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH; OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ KORZYSTAJĄCA Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1.3.12. ZAMÓWIENIE - OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA STANOWIĄCE OFERTĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU ZE SPRZEDAWCĄ.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. USŁUGODAWCA ŚWIADCZY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NASTĘPUJĄCE USŁUGI ELEKTRONICZNE:

2.1.1. UMOŻLIWIENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. ODPŁATNOŚĆ:

3.1.1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ JEST NIEODPŁATNE.

3.2. OKRES NA JAKI UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA:

3.2.1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA UMOŻLIWIENIU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA ZAWIERANA JEST NA CZAS OZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

3.3. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA:

3.3.1. KOMPUTER, LAPTOP LUB INNE URZĄDZENIE MULTIMEDIALNE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

3.3.2. DOSTĘP DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

3.3.3. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA: MOZILLA FIREFOX W WERSJI 11.0 I WYŻSZEJ LUB INTERNET EXPLORER W WERSJI 7.0 I WYŻSZEJ, OPERA W WERSJI 7.0 I WYŻSZEJ, GOOGLE CHROME W WERSJI 12.0.0 I WYŻSZEJ.

3.3.4. ZALECANA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: 1440X900.

3.3.5. WŁĄCZENIE W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ COOKIES ORAZ JAVASCRIPT.

3.4. USŁUGOBIORCA OBOWIĄZANY JEST DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM I DOBRYMI OBYCZAJAMI MAJĄC NA UWADZE POSZANOWANIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH.

3.5. USŁUGOBIORCA OBOWIĄZANY JEST DO WPROWADZANIA DANYCH ZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM.

3.6. USŁUGOBIORCĘ OBOWIĄZUJE ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. OGŁOSZENIA, REKLAMY, CENNIKI I INNE INFORMACJE O PRODUKTACH PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.

4.2. CENA PRODUKTU UWIDOCZNIONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO PODANA JEST W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERA WSZYSTKIE SKŁADNIKI, W TYM PODATEK VAT, CŁA ORAZ WSZELKIE INNE SKŁADNIKI. CENY NIE ZAWIERAJĄ JEDNAK EWENTUALNYCH KOSZTÓW DOSTAWY I PŁATNOŚCI, KTÓRE SĄ WSKAZYWANE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

4.3. CENA PRODUKTU UWIDOCZNIONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO JEST WIĄŻĄCA W CHWILI ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA. CENA TA NIE ULEGNIE ZMIANIE NIEZALEŻNIE OD ZMIAN CEN W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA.

4.4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

4.4.1. W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA.

4.4.2. Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA (KLIKNIĘCIA POLA „ZAMÓW”) KLIENT ZOSTAJE PRZEKIEROWANY NA FORMULARZ KONFIGURACYJNY DOTYCZĄCY ZAMAWIANEGO PRODUKTU. PO JEGO WYPEŁNIENIU KLIENT POTWIERDZA ZAMÓWIENIE, CO JEST JEDNOZNACZNE Z ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY. KLIENT DOSTAJE POTWIERDZENIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA DO 3 DNI ROBOCZYCH, NA PODANY W FROMULARZU ADRES EMAIL.

4.4.3. NIEZWŁOCZNIE PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY SPRZEDAWCA POTWIERDZA TEN FAKT POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA

4.5. KAŻDA UMOWA SPRZEDAŻY BĘDZIE POTWIERDZANA DOWODEM ZAKUPU.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1.SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM TRADYCYJNYM NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY.

BANK: Deutsche Bank Polska S.A. 

NUMER RACHUNKU: 82 1910 1048 2684 3523 1809 0001

5.1.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.2. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA ZAPŁATY CENY Z TYTUŁU UMOWY SPRZEDAŻY W TERMINIE 7 DNI OD DNIA JEJ ZAWARCIA, CHYBA ŻE UMOWA SPRZEDAŻY STANOWI INACZEJ.

5.3. W WYPADKU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA MA PRAWO OGRANICZYĆ DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI, W TYM TAKŻE WYMAGAĆ DOKONANIA PRZEDPŁATY W CAŁOŚCI ALBO CZĘŚCI.

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU:

6.1.1. PRZESYŁKA KURIERSKA

6.1.2. ODBIÓR OSOBISTY Z SIEDZIBY PRODUCENTA

6.2. DOSTAWA PRODUKTÓW DOSTĘPNA JEST NA TERENIE POLSKI.

6.3. EWENTUALNE KOSZTY DOSTAWY SĄ WSKAZYWANE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA. SĄ ONE UZALEŻNIONE OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU DOSTAWY.

6.4. TERMIN DOSTAWY PRODUKTU DO KLIENTA WYNOSI DO 28 DNI ROBOCZYCH, CHYBA ŻE W OPISIE DANEGO PRODUKTU LUB W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PODANO KRÓTSZY TERMIN. CZAS TEN NALEŻY LICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

6.4.1. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI PRZELEWEM - OD DNIA UZNANIA RACHUNKU BANKOWEGO LUB KONTA ROZLICZENIOWEGO SPRZEDAWCY.

6.5. ZGODNIE Z ART. 545 § 2 KODEKSU CYWILNEGO W RAZIE PRZESŁANIA PRODUKTU DO KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA KLIENT OBOWIĄZANY JEST ZBADAĆ PRZESYŁKĘ W CZASIE I W SPOSÓB PRZYJĘTY PRZY PRZESYŁKACH TEGO RODZAJU. JEŻELI STWIERDZI, ŻE W CZASIE PRZEWOZU NASTĄPIŁ UBYTEK LUB USZKODZENIE PRODUKTU, OBOWIĄZANY JEST DOKONAĆ WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. USŁUGODAWCA I USŁUGOBIORCA MOGĄ ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ W KAŻDYM CZASIE W DRODZE POROZUMIENIA STRON.

7.2. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ:

7.2.1. WYPOWIEDZENIU MOŻE ULEC UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ BEZTERMINOWA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM (NP. PROWADZENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM).

7.2.2. USŁUGOBIORCA MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ BEZ WSKAZYWANIA PRZYCZYN POPRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: OFFICE@CS-HOME.PL LUB TEŻ PISEMNIE NA ADRES: UL. ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT. UMOWA W TAKIM WYPADKU WYGASA PO UPŁYWIE 7 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI O JEJ WYPOWIEDZENIU (OKRES WYPOWIEDZENIA).

7.2.3. W WYPADKU USŁUGOBIORCÓW BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTAMI USŁUGODAWCA MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ BEZTERMINOWEJ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM W PRZYPADKU, GDY USŁUGOBIORCA OBIEKTYWNIE RAŻĄCO ALBO UPORCZYWIE NARUSZA REGULAMIN, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY DOSTARCZA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM, PO BEZSKUTECZNYM CO NAJMNIEJ JEDNOKROTNYM WEZWANIU DO ZAPRZESTANIA LUB USUNIĘCIA NARUSZEŃ Z WYZNACZENIEM ODPOWIEDNIEGO TERMINU. NARUSZENIE REGULAMINU MUSI MIEĆ CHARAKTER OBIEKTYWNY I BEZPRAWNY. UMOWA W TAKIM WYPADKU WYGASA PO UPŁYWIE 7 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI O JEJ WYPOWIEDZENIU (OKRES WYPOWIEDZENIA).

7.2.4. W WYPADKU USŁUGOBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTAMI USŁUGODAWCA MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ BEZTERMINOWEJ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM I BEZ WSKAZYWANIA PRZYCZYN POPRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB TEŻ PISEMNIE NA ADRES USŁUGOBIORCY WSKAZANY W RAMACH KONTA.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY:

8.1.1. PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, KTÓRY NABYWA PRODUKT W CELU NIEZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ LUB GOSPODARCZĄ, Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY SĄ OKREŚLONE W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 141, POZ. 1176 ZE ZM.).

8.1.2. ZAWIADOMIENIA O NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY ORAZ ZGŁOSZENIA ODPOWIEDNIEGO ŻĄDANIA MOŻNA DOKONAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: OFFICE@CS-HOME.PL LUB TEŻ PISEMNIE NA ADRES: UL.ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT.

8.1.3. GDY JEST TO NIEZBĘDNE DLA OCENY NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ NALEŻY GO DOSTARCZYĆ NA ADRES: UL. ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT.

8.1.4. SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO ŻĄDANIA KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI. ODPOWIEDŹ W SPRAWIE REKLAMACJI JEST WYSYŁANA NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES LUB W INNY PODANY PRZEZ KLIENTA SPOSÓB.

8.1.5. W PRZYPADKU PRODUKTÓW OBJĘTYCH RÓWNIEŻ GWARANCJĄ SPRZEDAWCA INFORMUJE, IŻ GWARANCJA NA SPRZEDANY TOWAR KONSUMPCYJNY NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.

8.2. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ:

8.2.1. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO USŁUGOBIORCA MOŻE SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: OFFICE@CS-HOME.PL LUB TEŻ PISEMNIE NA ADRES: UL. ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT.

8.2.2. ZALECA SIĘ PODANIE W POWYŻSZEJ WIADOMOŚCI E-MAIL JAK NAJWIĘCEJ INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ DANYCH KONTAKTOWYCH – UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ.

8.2.3. ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI.

8.2.4. ODPOWIEDŹ USŁUGODAWCY W SPRAWIE REKLAMACJI JEST WYSYŁANA NA ADRES E-MAIL USŁUGOBIORCY PODANY W ZGŁOSZENIU REKLAMACYJNYM LUB W INNY PODANY PRZEZ USŁUGOBIORCĘ SPOSÓB.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. USŁUGOBIORCA (KLIENT) BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MOŻE OD NIEJ ODSTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYN, SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE W TERMINIE DZIESIĘCIU DNI. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM. OŚWIADCZENIE MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES: UL.ŁOKIETKA 23A/1, 81-735 SOPOT.

9.2. PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ STANOWI ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO REGULAMINU.

9.3. W RAZIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ, A KONSUMENT JEST ZWOLNIONY Z WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE CZTERNASTU DNI.

9.4. USŁUGODAWCA (SPRZEDAWCA) DOKONA ZWROTU NA WSKAZANY PRZEZ KONSUMENTA NUMER KONTA BANKOWEGO LUB W INNY WSKAZANY PRZEZ KONSUMENTA SPOSÓB.

9.5. TERMIN DZIESIĘCIODNIOWY, W KTÓRYM KONSUMENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA PRODUKTU, A GDY UMOWA DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ OD DNIA JEJ ZAWARCIA.

9.6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W WYPADKACH: (1) ŚWIADCZENIA USŁUG ROZPOCZĘTEGO, ZA ZGODĄ KONSUMENTA, PRZED UPŁYWEM TERMINU, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ W PKT 9.1 ORAZ 9.5; (2) DOTYCZĄCYCH NAGRAŃ AUDIALNYCH I WIZUALNYCH ORAZ ZAPISANYCH NA INFORMATYCZNYCH NOŚNIKACH DANYCH PO USUNIĘCIU PRZEZ KONSUMENTA ICH ORYGINALNEGO OPAKOWANIA; (3) UMÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ, ZA KTÓRE CENA LUB WYNAGRODZENIE ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD RUCHU CEN NA RYNKU FINANSOWYM; (4) ŚWIADCZEŃ O WŁAŚCIWOŚCIACH OKREŚLONYCH PRZEZ KONSUMENTA W ZŁOŻONYM PRZEZ NIEGO ZAMÓWIENIU LUB ŚCIŚLE ZWIĄZANYCH Z JEGO OSOBĄ; (5) ŚWIADCZEŃ, KTÓRE Z UWAGI NA ICH CHARAKTER NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZWRÓCONE LUB KTÓRYCH PRZEDMIOT ULEGA SZYBKIEMU ZEPSUCIU; (6) DOSTARCZANIA PRASY; (7) USŁUG W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. UMOWY ZAWIERANE POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZAWIERANE SĄ ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM I W JĘZYKU POLSKIM.

10.1.1. WYBÓR PRAWA POLSKIEGO NIE POZBAWIA KONSUMENTA OCHRONY PRZYZNANEJ MU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ W DRODZE UMOWY, NA MOCY PRAWA JAKIE BYŁOBY WŁAŚCIWE W BRAKU WYBORU, TJ. PRAWA PAŃSTWA, W KTÓRYM KONSUMENT MA MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU, A PRZEDSIĘBIORCA (1) WYKONUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ W PAŃSTWIE W KTÓRYM KONSUMENT MA MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU; LUB (2) W JAKIKOLWIEK SPOSÓB KIERUJE TAKĄ DZIAŁALNOŚĆ DO TEGO PAŃSTWA LUB DO KILKU PAŃSTW Z TYM PAŃSTWEM WŁĄCZNIE; A UMOWA WCHODZI W ZAKRES TEJ DZIAŁALNOŚCI.

10.2. ZMIANA REGULAMINU:

10.2.1. USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN REGULAMINU Z WAŻNYCH PRZYCZYN TJ.: ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA; ZMIANY SPOSOBÓW PŁATNOŚCI I DOSTAW; ZMIANY ZAKRESU, ODPŁATNOŚCI LUB FORMY ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH, ZMIANY ADRESU SPRZEDAWCY - W ZAKRESIE, W JAKIM TE ZMIANY WPŁYWAJĄ NA REALIZACJE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

10.2.2. ZMIENIONY REGULAMIN WIĄŻE USŁUGOBIORCĘ, JEŻELI ZOSTAŁY ZACHOWANE WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 384 KODEKSU CYWILNEGO, TJ. USŁUGOBIORCA ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY O ZMIANACH I USŁUGOBIORCA NIE WYPOWIEDZIAŁ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM W TERMINIE 14 DNI OD DNIA POWIADOMIENIA.

10.2.3. ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ JEDNAK W ŻADEN SPOSÓB NARUSZAĆ PRAW NABYTYCH USŁUGOBIORCÓW BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTAMI I KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN, W SZCZEGÓLNOŚCI ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYWU NA JUŻ ZŁOŻONE ZAMÓWIENIA, ZAWARTE LUB WYKONANE UMOWY.

10.2.4. W WYPADKU GDYBY ZMIANA REGULAMINU SKUTKOWAŁA WPROWADZENIEM JAKICHKOLWIEK NOWYCH OPŁAT LUB PODWYŻSZENIEM OBECNYCH USŁUGOBIORCA BĘDĄCY KONSUMENTEM MA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

10.3. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY: KODEKSU CYWILNEGO; USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.); USTAWY O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. (DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.); USTAWY O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 141, POZ. 1176 ZE ZM.) ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.

10.4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW:

10.4.1. EWENTUALNE SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ, A USŁUGOBIORCĄ BĘDĄCYM JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM ZOSTAJĄ PODDANE WŁAŚCIWYM SĄDOM POWSZECHNYM.

10.4.2. EWENTUALNE SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ, A USŁUGOBIORCĄ NIEBĘDĄCYM JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM ZOSTAJĄ PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ USŁUGODAWCY. ZAŁĄCZNIK NR 1 „PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY”

11. 

 

11.1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

 

11.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CS INVEST SP. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sopocie przy 23 marca 77c wpisany do KRS pod numerem 0000614805, NIP 5851474232, REGON 364304169.

 

11.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

11.4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

11.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików cookies

11.7. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do CS INVEST SP. z o.o. Sp. K.  Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki,

z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

CS INVEST SP. z o.o. Sp. K. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

11.8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

11.9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

11.10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11.11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11.12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - Kontakt i dane firmy.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl